Kontakt

LOVE DENTISTRY CLINIC

RODO

Informacja dla Pacjentów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Love Dentistry Clinic sp. z o.o., z siedzibą w Łomży, ul. Pana Tadeusza 6.

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: biuro@lovedentistry.clinic

 3. Zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych to: imię, nazwisko, PESEL, płeć, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również poprosić o Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia usług medycznych. W trakcie korzystania z opieki medycznej, tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której zapisujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia oraz informacje o Państwa stanie zdrowia. Informacje te są niezbędne do opracowania diagnozy i poprowadzenia procesu leczenia w sposób właściwy.

 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń medycznych oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H RODO jako niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, jak również na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów, w tym na podstawie art. 3 ust.1 i 2 ustawy o działalności leczniczej, art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 5. Odbiorcami danych są podmioty ustawowo uprawnione do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej, na zasadach przewidzianych w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych właściwych przepisów oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.

 6. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż obejmują swoim zakresem dane dotyczące zdrowia pacjentów w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta . Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować niemożnością udzielania świadczeń, chyba że przepisy nakładają na Administratora obowiązek udzielenia świadczenia.

 8. Dane osobowe przetwarzane w dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 9. Każdy pacjent oraz osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

 10. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który nakazuje Administratorowi przechowywanie danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej przez określony czas.

 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 13. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

 

Łomża, 14 listopada 2023 r.


MOJA DEKLARACJA ZGODY 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Love Dentistry sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pana Tadeusza 6, 18-400 Łomża,  informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

treść zgody

Wpisz swój nr telefonu

zadzwonimy do Ciebie


Zaznacz najbardziej dogodne dla Ciebie godziny kontaktu:

08:00 - 11:00

12:00 - 15:00

17:00 - 20:00

Zgoda na kontakt poprzez wiadomość głosową - 

UMÓW ROZMOWĘ
UMÓW ROZMOWĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

O NAS

PROCES LECZENIA

USŁUGI

© COPYRIGHT 2023 CREATED BY 

LOVE DENTISTRY CLINIC SP. Z O.O.

NIP: 7182158910

REGON: 389902936

KRS: 0000920807

PL 18-400 Łomża

ul. Pana Tadeusza 6 

Love Dentistry Clinic, zespół lekarzy stomatologów w Łomży oferuje kompleksową opiekę stomatologiczną, opartą na aktualnych osiągnięciach w dziedzinie nauki o zdrowiu jamy ustnej, opartą na zasadach szkoły dr Kois'a. 

Znajdziesz nas na: